ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Α.Ν.Ε. ΚΑΛΥΜΟΥ ΑΕ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

/ Σάββατο, 09 Αυγούστου 2014 / Κατηγορία Δελτία Τύπου

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Α.Ν.Ε. ΚΑΛΥΜΟΥ ΑΕ.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013

Κύριοι Σύμβουλοι ,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2013 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

  1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.530.313,59 ευρώ από 1.332.728,62 ευρώ και οι επιδοτήσεις του  δημοσίου  μαζί με τα ενοίκια σε 1.702,185,58 από 1.780.349,43   ευρώ του 2012. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν 3.233,514,98 ευρώ, από  3.113.108,56 του 2012, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως των 120.406,42 ή σε ποσοστό 3,86%, αύξηση όμως είχαμε και στις συνολικές δαπάνες εκμεταλλεύσεως από 3.079.403,90 ευρώ σε 3.199.847,11 δηλαδή αύξηση 120.443,21 ευρώ έναντι της προηγούμενης χρήσεως, η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των δαπανών συντήρησης και επισκευών και μετατροπών στα μικρά πλοία και στις αμοιβές του προσωπικού ενώ μείωση έχομε στα καύσιμα, στις αποσβέσεις, έτσι έχομε ένα συνολικό κέρδος εκμεταλλεύσεως της τάξεως των 33.667,87 ευρώ από κέρδη 33.704,66 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως 2012. Αν από το κέρδος αυτό αφαιρεθούν τα έκτακτα αποτελέσματα    ζημιά 32.274,95 ευρώ, που αφορούν πρόστιμα λόγω καθυστερήσεων απόδοσης στο δημόσιο  των οφειλών μας και  έξοδα προηγουμένων χρήσεων το καθαρό κέρδος της χρήσεως περιορίζεται στο ποσό των 1.392,92 ευρώ  από ζημιά 1.235,91 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

  1. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2013 κρίνεται ικανοποιητική.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2013 ανέρχονται σε ποσό 1.909.171,23 έναντι 1.907.133,31   ευρώ της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομική δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2013 και 2012 έχουν ως εξής 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης:

 

31/12/2013

ΠΟΣΟΣΤΟ

31/12/2012

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

   957.337,37

28,19%

   928.600,32

26,420%

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.395.720,59

3.514.752,79

ΠΑΓΙΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2.406.339,04

70,86%

2.342.165,29

68,07%

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.395.720,59 €

3.440.685,14 €

 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

 

31/12/2013

ΠΟΣΟΣΤΟ

31/12/2012

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΙΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.909.171,23 €

     128,43%

1.907.133,31 €

      124,36%%

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 1.486.549,36 €

1.533.551,83 €

 

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

 

31/12/2013

ΠΟΣΟΣΤΟ

31/12/20121

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1.486.549,36€

43,78%

1.533.551,83€

44,57%

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3.395.720,59 €

3.440.685,14 €

ΙΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.909.171,23 €

56,22%

1.907.133,31 €

55.43%

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

3.395.720,59 €

3.440.685,14 €

 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

 

31/12/2013

ΠΟΣΟΣΤΟ

31/12/2012

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΙΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.909.171,23 €

79.34%

1.907133,31 €

81,42%

ΠΑΓΙΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

2.406.339,04 €

2.342.165,29 €

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

 

31/12/2013

ΠΟΣΟΣΤΟ

31/12/2012

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

  957.237,37 €

64,39%

1.062.976,93 €

69.31%

ΒΡΑΧ/ΘΕΣΜΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1.486.549,36€

 1.533.551,83€

 

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

 

31/12/2013

ΠΟΣΟΣΤΟ

31/12/2012

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΕΩΣ

(Δ+Ε-ΓΙΙ-Δ)

-529311,99 €

 

-55,30%

-470574,90 €

 

-44,27%

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

957.237,37 €

1.062.976,93 €

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων).

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας :

 

31/12/2013

ΠΟΣΟΣΤΟ

31/12/2012

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΑΘΑΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ

33.667,87 €

      2,20%

33.704.66 €

2,52%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.530.313,59 €

1.332.728,62 €

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

 

31/12/2013

ΠΟΣΟΣΤΟ

31/12/2012

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΑΘΑΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ

ΦΟΡΩΝ

1.392,92 €

 

 

0,043%

-1.235,91 €

 

 

-0,04%

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟΔΩΝ

3.233.514,98

3.123,368,24

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

 

31/12/2013

ΠΟΣΟΣΤΟ

31/12/2012

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΚΑΘΑΡΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ

ΦΟΡΩΝ

1.392,92 €

 

 

0,072%

-1.235,91€

 

 

-0,06%

ΙΔΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1.909.171,23 €

1.907.133,31 €

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των Ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας.

 

31/12/2013

ΠΟΣΟΣΤΟ

31/12/2012

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΙΚΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-1.270.301,41 €

-83,01%

-1.377.211,81€

-103,34%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.530.313,59 €

1.332.728,62 €

 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

 

3,Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας , κίνδυνοι

Η σχεδιασθείσα στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της , όπως εξελίσσεται προβλέπεται ευνοϊκή. Η ΑΝΕΚ κατά τα δύο τελευταία έτη, προκειμένου να αντιμετωπίσει την υπό εξέλιξη οικονομική κρίση, έχει λάβει μια σειρά μέτρων ώστε να επιτύχει μείωση των δαπανών της. Συγκεκριμένα, εκτός από τη μείωση των διαφόρων κονδυλίων λειτουργικών εξόδων, υιοθέτησε πολιτικές περιορισμού του κόστους καυσίμων, το οποίο κατά τα τελευταία οικονομικά έτη ξεπερνά το 55% του συνόλου του κόστους πωληθέντων. Στην αρχή της οικονομικής χρήσης 2013, η Εταιρεία αναβάθμισε τα ύφαλα του ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ με αντικατάσταση  εδρών. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε σε επανασχεδιασμό των δρομολογίων της με τα μικρά σκάφη και σε συνεργασία με την ΛΑΦΑΣΙ  Ν.Ε. με στόχο την αύξηση στην πληρότητα των πλοίων και την περαιτέρω μείωση του κόστους. Τα παραπάνω μέτρα, συνέβαλαν στην περιστολή των δαπανών και στη σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Ως εκ τούτου, κρίνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι αποτελεσματικές και κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Επιπρόσθετα, η ΑΝΕΚ παρέμεινε συνεπής στο πρόγραμμα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων και σήμερα δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, λόγω της οικονομικής κρίσης, ήταν άλλος ένας αρνητικός παράγοντας για το μεταφορικό έργο και τα έσοδα.

              Παρ’ όλα αυτά όμως στη γραμμή του ΝΗΣΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΣ  το 2013 διακινήθηκαν 46.747 επιβάτες και 18.602 οχήματα με συνολικά ακαθάριστα έσοδα 689.620,80 ευρώ. Στη γραμμή Μαστιχάρι – Κάλυμνος και στους τουριστικούς πλόες διακινήθηκαν 150.001 επιβάτες ( δηλ αύξηση 9.864 επιβάτες) και 7.237 οχήματα με συνολικά ακαθάριστα έσοδα 844.473,7 ευρώ δηλ αύξηση 93.657,7 ευρώ και σε ποσοστό 8%.

 

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Καμιά

Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Η εταιρεία  δεν είχε στην διάθεσή της την 31/12/2013 συνάλλαγμα σε καταθέσεις όψεως  ή άλλου είδους λογαριασμό.

4.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Η εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα.

5.Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία  δεν έχει στην κατοχή της την 31/12/2013 ακίνητα

6.Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία  δεν διατηρεί  υποκαταστήματα.

7.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής  δεν έχει υπάρξει αξιοσημείωτο γεγονός που θα έπρεπε να αναφερθεί εδώ.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2013.

Κάλυμνος 28/04/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Δρ. Γεώργιος Θανάτσης