ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.».

/ Παρασκευή, 02 Ιουλίου 2021 / Κατηγορία Δελτία Τύπου

 

anek2

Α.Φ.Μ: 094093617- Δ.Ο.Υ ΚΩ    Αρ. ΓΕΜΗ: 72421220000

 www.anekalymnou-finance.gr   www.anekalymnou.gr

 

 Προς: κ.κ. Μετόχους της εταιρείας  μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.».

 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ. κ. μετόχους της εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.", σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 17η Ιουλίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 μ.μ. στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2020 (1-1-2020 έως 31-12-2020) και της επ’ αυτών Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2020 έως 31/12/2020.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2021 έως 31/12/2021.

4. Κατασκευή νέου ταχύπλοου πλοίου σε αντικατάσταση του ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΣΤΑΡ.

5.   Συμμετοχή της εταιρείας μας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Πολυδραστικής Εταιρείας του Δήμου Καλυμνίων κατά 12.000 ευρώ

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 31η Ιουλίου 2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 μ.μ. στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα συζήτησης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

 

Κάλυμνος, 25-06-2021

 

Για την ΑΝΕΚ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΑΝΑΤΣΗΣ

Σημείωση: Θα τηρηθούν όλες οι υγειονομικές διατάξεις που θα ισχύουν την